Boendeparkering

Boendeparkering

Bilparkeringarna som hör till husföretagen i Arabian Palvelu förvaltas av bostadsrättsbolagen, och uthyrningen av dem sköts vanligen av husföretagets förvaltare. Felanmälan gällande bilparkering som sköts av Arabian Palvelu

Felmeddelande om parkeringsplatsen under Arabian Palvelu Oy:s ansvar

Tehomen Oy
telef. 050 911 3857 (kundtjänst)
e-post: info@tehomen.fi

Kundtjänstsamtal kan spelas in för att förbättra kvaliteten på kundservicen

1. Ange ditt namn och din adress
2. Ange numret på din parkeringsplats
3. Beskriv problemet

Övrig parkering

Helsingsfors stad ansvarar för den allmänna parkeringen vid gatan och övervakningen av den.

Helsingfors stads stadsmiljö, kundtjänst
telef. (09) 310 22111
e-post: pysakointi@hel.fi

Öppettider
Må 8.15–17.00
Ti–to 8.15–16.00
Fr 9.00–15.00

Postadress
PL 1508
00099 Helsingin kaupunki
Fr 9.00–15.00
Jourtelefon (09) 310 29814

Användning av parkeringsplatsens elstolpe:

Klockan vrids i pilens riktning för att visa antalet timmar till dess fordonet är avsett att startas. Motorn har då värmts i 2 timmar, vilket är klockans anslutningsperiod. Om inställningen inte ändra, upprepas samma uppvärmningstid varje dag.

Exempel:

Du kommer hem kl. 17.00, och planerar åka hemifrån kl. 07.00, dvs. om 14 timmar. Vrid klockvredet medurs till siffran 14. Uppvärmningen startar kl. 05.00 och kl. 07.00 har motorn värmts upp i 2 timmar. Anvisningarna för inställning av klockan finns även uppsatta under skydd på insidan av gårdsdosan.

Allmänt

Anslutningsdosan för motorvärmare ska hållas låst och motorvärmarsladden ska tas ur anslutningsdosans eluttag när den inte används.


Test av jordfelsbrytare

Jordfelsbrytaren ska testas var 6:e månad genom att trycka nedTest-knappen på brytaren, varmed den utlöses. Brytaren sätts tillbaka i driftläge med vippkontakten. Om kabelskyddsautomaten utlöses, ska orsaken till detta utredas först. Automaten sätts tillbaka i driftläge med vippkontakten.

OBS!
Användning av smörjolja är förbjudet!

Regler för parkeringsplatsen

– Ert husföretag eller förvaltare sköter uthyrningen av parkeringsplatser och lämnar ut nycklar till elstolparna.

– Parkeringsavgiften bestäms av ert husföretag, som också sköter debiteringen.

– Parkeringsplatsen får bara användas för personbilar, herrgårdsvagnar, paketbilar och motorcyklar som är i bruk. Det inte tillåtet att t.ex. förvara däck eller biltillbehör på parkeringsplatsen.

– Fordonet ska alltid parkeras på den plats som anges i hyresavtalet.

– Tomgångskörning är inte tillåten på parkeringsplatsens område.

– Biluppvärmningskabeln får inte lämnas kvar på elstolpen om den inte är ansluten till bilen.

– Det är inte tillåtet att ladda el- och hybridbilar via uppvärmningsstolparna.

– Brandmyndighetens för var tid gällande bestämmelser ska följas vid användingen av parkeringsplatsen, liksom renhet och andra allmänna ordningsregler.

– Om den som innehar en parkeringsplats inte följer Arabian Palvelus eller husföretagets regler och bestämmelser, kan hyresavtalet för parkeringsplatsen sägas upp med omedelbar verkan.

Nyckel till elstolpe

Användaren får en nyckel till elstolpen. Arabian Palvelu har lämnat över elstolparnas nycklar till bostadsrättföreningarna, som ansvarar för uthyrningen av parkeringsplatserna och utlämningen av dessa anvisningar till bilparkeringens användare. En ny/extra nyckel till elstolparna kan göras hos en nyckelbutik.

Serviceföretagets ansvar för bilparkeringarna

Arabian Palvelu frånsäger sig allt ansvar för eldistributionen, begränsningar i utrustningens funktion och andra brister på parkeringsplatsen samt för direkta eller indirekta skador somdessa eller brand, vatten, damm, sot, stöld, skadegörelse, etc. vållat egendom på förvaltarens parkeringsplats, som inte vållats av parkeringen.